y, František Josef první, z vůle Boží císař Rakouska, král Maďarska a Čech, král Lombardie a Benátek, Dalmácie, Chorvatska, Slovinska, Haliče; Arcivévoda Rakouska, Vévoda Lotrinska, Solnohradu, Štýrska, Korutan, Kraiňska, Horního a Dolního Slezska, Velkokníže Sedmihradska, Markrabě Moravy, knížecí hrabě Habsburský a Tyrolska atd. atd.
    Uznáváme tímto dopisem a dáváme na vědomí, že tržní obec Tučapy, župy Táborské v Čechách, nás poprosila v oprávnění k uspořádání dvou jarmarků každoročně a to 27. května a 30. září.
    Jelikož jsme v každé době ochotní zvýšit našim věrným státním občanům blaho, tak jsme po slyšení úřadů tuto nejoddanější prosbu tržní obce Tučapy, avšak bez újmy a škody našich zemských knížecích práv a práv kohokoliv, též bez odvolání nynější i budoucí zemské ústavy nejmilostivěji vyslyšeli a schválili s podmínkou, že v případě, kdyby na uvedené dny padl svátek, bude se výroční trh konat v následující všední den.
    Tržní obec Tučapy smí tudíž námi potvrzené výroční trhy v stanovených dnech uspořádat ve všech dobách a využít tržní právo tak, jak toto právo tržní spravedlnost a zvyklost vyžaduje bez překážek.
    Poskytujeme tímto všem našim státním příslušníkům všech stavů, hodností a úřadů, především však presidiu zemi České milostivě, aby poskytla tržní obci Tučapy při provádění tohoto privilegia všechnu pomoc a zařídili, aby sami neb kodokoli jiný neučinil ničeho proti a tím vyloučili případné přísné tresty a vpád do naší nemilosti.
    Závažnost tohoto dokumentu stvrzujeme přiloženou velkou pečetí s naší císařsko-královskou a arcivévodskou insignií.

    Dáno v našem královském městě Olomouci 28. února 1849 po narození Krista v prvním roce našich říší.

          František Josef


    Poznámka: právo na pořádání jarmarků a trhů bývalo udělováno jen městům nebo velkým obcím. Tím, že bylo povoleno pořádání jarmarků, došlo automaticky k povýšení na městys.
    Originál Dekretu, uloženého v zámku, byl nerozvážností několika občanů, snad proto, že byl psán německy, zničen v r. 1945, těsně po válce.