Z kroniky SDH a Pamětní knihy Tučap ...


Vybídnutím c. k. místodržitelského rady a okresního hejtmana t. č. p. Bradáče, bylo na to pomyšleno, aby po příkladu jiných měst byl i v městysi Tučapském zřízen Sbor dobrovolných hasičů. Pokynu toho ujal se brzy obecní výbor se starostou p. Františkem Šedou. Prozatímní stanovy předloženy byly c. k. okresnímu hejtmanství v Táboře ke zkoumání a schválení. Když stanovy výnosem c. k. místodržitelství ze dne 14. m. ledna 1878 č. 73818 schváleny byly, svolána první valná hromada na den 2. m. února 1878, ku které přihlásilo se 29 údů činných a 46 údů přispívajících.

    V této schůzi byl jednohlasně zvolen výbor v tomto pořádku:
P. Vojtěch Hüttner (správce velkostatku) za velitele, p. Jindřich Štědrý (mlynář) za podvelitele, p. P. Jan Vožický (farář) za pokladníka, p. Vojtěch Khun (řídící učitel) za jednatele, p. Václav Novák (kovář) za správce sboru a stříkačky, p. František Hemer (c. k. poštmistr), p. František Šeda (starosta obce) a p. Vojtěch Fric (občan) za členy výboru (viz dobová fotografie z r. 1880 níže na stránce).

    Čile ujali se všici zde jmenovaní páni úkolu na ně vloženého a první jejich péčí bylo, aby byly opatřeny nejprve peníze ku zařizování. K tomuto cíli byl pořádán ples, k němuž místnosti v hořením sále a světlo zdarma dal majitel hostince p. Jan Brožek. Ples vynesl čistého výtěžku 82 zl. 30 kr. Jeho císařské a královské Apoštolské Veličenstvo František Josef I. daroval ze svého soukromého jmění na žádost zdejšímu sboru hasičskému dle přípisu c. k. dvorní kanceláře z 23. ledna 1879 č. 2122 osmdesát zlatých. Páni velkostatkáři Pfeiferové přispěli 100 zl., pan rytíř Dr. Weiss, velkostatkář v Budislavi přislíbil 150 zl., bude-li se stavěti silnice z Tučap do Budislavi. Obec Tučapy dala 50 zl.

Zakladatelé sboru, foto z r. 1880

    Od r. 1878, kdy byl zřízen hasičský sbor, pociťována byla velká potřeba schráně na stříkačku a jiné náčiní hasičské. Bývaloť ono uloženo a uschováno v panském dvoře, a když tam již místa nebylo, u jednotlivých hospodářů za poplatek 5 zl.

    Padesátileté jubileum blahodárné a požehnané vlády Jeho cís. a král. Apoštolského veličenstva Františka Josefa I. bylo podnětem ku zřízení schráně hasičské. Dne 1. května 1898 bylo se stavbou počato a dne 7. m. července t. r. byla slavnostním způsobem "Jubilejní hasičská schráň" odevzdána svému účelu. Schráň stála obec hotově 557 zl. 46 kr. Cihly, tašky a krov daroval na přímluvu správce velkostatku zdejšího p. Viléma Slavkovského jeho majitel p. Karolína Králová. Stavbu prováděl p. František Roubal ml., stavitel ze Soběslavě, za dozoru p. Františka Hemera, starosty obce a p. Adolfa Dubského, 1. radního.


    Tolik z prvních stran kroniky Sboru dobrovolných hasičů v Tučapech z r. 1878 a z Pamětní knihy obce Tučapské z r. 1915.

SDH Tučapy - aktuality     Ve výše uvedeném prvním výboru si povšimněte ne náhodné shody jmen s některými současnými členy Sboru a vy, co s obcí máte co do činění, zde možná vidíte jména svých praprapředků či předků dalších současných obyvatel obce. Vzhledem ke značnému rozsahu obou knih (cca 500 stran "kronikového" formátu) ale nezbývá, než dalších více jak 120 let činnosti přeskočit a věnovat se dále již pouze současnému stavu v organizaci.

    Od roku 1975 vedl hasičskou kroniku dlouholetý bývalý předseda, člen výboru, také fotbalista a trenér p. Bohuslav Vejda (+ 2009). Při jejím velmi zajímavém čtení si můžete připomenout nejen zásadní okamžiky z historie obce Tučapy, ale také z historie našeho státu, zejména obou válek. To, že se vůbec kronika dochovala do dnešní doby, je zásluhou několika statečných občanů obce (Františka Hemera, Josefa Knota a Františka Husáka), kteří ji spolu s kronikou a praporem Sokola i přes velké nebezpečí za druhé světové války před okupanty ukrývali a neodevzdali, jak bylo tehdy nařízeno.

    V současné době kroniku píše Helena Škardová (manželka velitele zásahové jednotky SDH v Tučapech), které za její pravidelnou aktualizaci děkujeme. Velký dík také patří místostarostovi sboru Jiřímu Kubešovi za pravidelný přísun aktualit z činnosti SDH v Tučapech na tyto webové stránky.

    V roce 2024 si připomínáme 146. výročí založení sboru a tyto naše webové stránky již 22 let své existence, o čemž se můžete přesvědčit vpravo nahoře v roletce Činnost v minulých letech.
Zvětšit mapu

:: Automapa okolí Tučap
(kudy se k nám dostanete od Soběslavi nebo Černovic)

:: Jednotka požární ochrany zůstane, řekli zastupitelé
(článek z Táborských listů 11.9.2001)

:: Poděkování starosty Soběslavi
(za pomoc při povodních v r. 2002)

:: Tučapští hasiči oslavili 125 let od vzniku sboru
(článek z Táborských listů 27.6.2003)

:: V Tučapech se utkají dobrovolní hasiči z celé republiky
(článek z Táborských listů 28.6.2012)

:: Zpět na začátek stránky Nahoru        


Hasiči150.tv - hasičská televize Firesport.cz Jihočeská hasičská liga Dobrovolní hasiči.cz Požáry.cz HZS Tábor.cz